Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ webstránok www.seetrade.sk, www.ibiotec.sk a www.sanitecitalia.sk, Spoločnosť See Trade, s.r.o. so sídlom Hronská 8, 93401 Levice (ďalej len prevádzkovateľ) oboznamuje návštevníkov a zároveň sa zaväzuje dodržiavať nasledujúce zásady ochrany osobných údajov na základe nariadenia EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. 1
  Účel spracovania údajov

  Spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom prostredníctvom webstránok zachováva v plnej miere dôvernosť osobných údajov návštevníkov, nakoľko prevádzkovateľ spracuváva osobné údaje návštevníkov len na účely vykonávania analytickej činnosti webstránok a za účelom podnikateľských záujmov v súvislosti s poradenstvom a podporou zákazníkov prostredníctvom kontaktného formulára. Účelom je teda zlepšovanie online služieb, predovšetkým pre koordináciu informácií na našich webových stránkach tak, aby sme ich čo najviac prispôsobili preferenciám používateľa.

 2. 2
  Zber a spracovanie údajov

  V prípade návštevy webových stránok prevádzkovateľa poskytujete (z technických dôvodov) údaje cez váš internetový prehliadač nášmu internetovému serveru. Počas návštevy sa kvôli komunikácii medzi vašim internetovým prehliadačom a našim internetovým serverom zaznamenávajú nasledujúce udaje:

  • názov požadovaného súboru
  • dátum požiadavky
  • približný geografický pôvod vyvolanej požiadavky
  • anonymizovaná IP-adresa
  • v prípade potreby operačný systém a prehliadačový softvér na vašom počítači
  • takisto aj webová stránka, z ktorej ste navštívili webovú stránku prevádzkovateľa

  Profily osobného používateľa nie je možné vytvoriť. Vyššie uvedené údaje sa hodnotia iba pre štatistické účely. Osobné údaje sú zozbierané iba vtedy, pokiaľ ich poskytnene sami, a to v prípade vyplnenia kontaktného formulára v rozsahu: meno (bez nutnosti uvedenia priezviska) a e-mailová adresa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať iba také osobné údaje návštveníka, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie korešpondencie s vami.

 3. 3
  Ochrana a bezpečnosť údajov

  Základnou úlohou prevádzkovateľa je zabezpečenie dôvernosti, dostupnosti a integrity údajov, preto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracuvávania. Prevádzkovateľ zároveň garantuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným subjektom, ako tým, s ktorými spolupracuje (údaje tretích strán), a ktoré mu poskytujú doplňujúce služby za účelom vylepšovania online služieb. Tieto subjekty, ak sú na to oprávnené, môžu nakladať s údajmi návštevníka, pričom s týmito informáciami pracujú iba pri splnení svojich povinností a nesmú ich použiť na iný účel.

  Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo použiť alebo odovzdať akýkoľvek údaj, ktorý bude potrebný na naplnenie právnych predpisov, na ochranu integrity siete, na splnenie požiadavky návštevníka alebo pri právnom vyšetrovaní.

  Kompletná ochrana dát proti neoprávnenému prístupu tretích strán je nemožná.

 4. 4
  Informácie o údajoch tretích strán

  Analytický softvér Google Analytics

  Používame analytický softvér „Google Analytics“, službu na účely webovej analýzy spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics využíva sledovací súbor (tracking cookie) na opakovanú identifikáciu používateľa, ktorý naše webové stránky v minulosti už navštívil. Pri tomto cookie ide o malý textový súbor, ktorý bude uložený vo Vašom počítači a umožňuje analýzu priebehu návštev našich webových stránok (tzv. používateľský profil). Sledovací súbor má dvojročnú životnosť. Informácie o používaní našich webových stránok, ktoré tento súbor zaeviduje (vrátane Vašej IP adresy) sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa zhromažďujú.

  Požívateľské profily obsahujú napríklad informácie o dĺžke návštevy, približnom geografickom pôvode, pôvode rôznych typov návštevnosti, stránkach, na ktorých používatelia návštevu ukončujú a priebehu návštevy. Google tieto informácie použije na vyhodnocovanie vášho využívania našich webových stránok, zostavovanie hlásení pre nás o aktivitách na webových stránkach a poskytovanie nám ďalších služieb spojených s využívaním webovej stránky a internetu. IP adresa, ktorú váš internetový prehliadač v rámci Google Analytics oznámi, sa nepriraďuje k iným údajom spoločnosti Google. K prenosu týchto údajov spoločnosťou Google smerom k tretím osobám dochádza iba na základe zákonných predpisov alebo v rámci poverenia na spracovanie údajov. Google v žiadnom prípade Vaše údaje nepáruje s inými údajmi, ktoré zaznamenáva.

  Používaním našej webovej stránky vyhlasujete, že so spracovaním o vás zhromažďovaných údajov firmou Google, vyššie opísaným spôsobom spracovania údajov a na vyššie uvedené účely súhlasíte. Ukladaniu súborov cookie môžete príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača zabrániť; upozorňujeme však na to, že v takomto prípade sa eventuálne nebudú dať využívať všetky funkcie našich webových stránok v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť evidovaniu údajov, vytvorených súbormi cookie a vzťahujúcimi sa na vaše využívanie webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) cez Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google tak, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný program (plugin) pre internetový prehliadač dostupný pod nasledovným odkazom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 5. 5
  Súbory cookies

  Prevádzkovateľ používa súbory cookies pre nevyhnutnú funkcionalitu webových stránok. „Cookie“ je malý textový súbor, zasielaný do cookie súboru prehliadača na pevnom disku vášho počítača. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodne súbor cookie vytvoril. Takzvané prechodné súbory cookies sú naopak uložené v pamäti iba počas návštevy návštevníka na stránkach. Tieto súbory cookies sa v systéme koncového návštevníka neukladajú.

  Prevádzkovateľ používa súbory cookies pre poskytnutie plynulejšej a jednoduhšej práci s webovými stránkami. Návštevník môže používanie súborov cookies odmietnúť, resp. spravovať, výberom vhodných nastavení vo vlastnom prehliadači, prípadne ich vymazať. V prípade vykonania dodatočných zmien v nastaveniach cookies prevádzkovateľ negarantuje plynulú funkcionalitu webových stránok.

 6. 6
  Práva návštevníkov

  Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov:

  Právo na prístup 

  Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

  Právo na nápravu

  Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

  Právo na vymazanie

  Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

  Právo na obmedzenie spracovania

  Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

  Právo na prenosnosť údajov

  Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

  Právo namietať

  Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

  Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

  Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

  Právo odvolať súhlas

  Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

  Právo podať sťažnosť

  Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete tak vykonať odoslaním e-mailu na adresu: office@seetrade.sk.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.

Uvedené informácie o zásadách ochrany osobných údajov sa týkajú výlučne webových stránok prevádzkovateľa. V prípade prítomnosti odkazov na iné stránky prosím rešpektujte, že prevádzkovateľ webových stránok nezodpovedá za ochranu osobných údajov alebo za obsah týchto internetových služieb.